Alat i oprema za šumarstvo

Sječa i izrada – motorne pile

Sredstva rada u fazi sječe i izrade se dijele prema radnim operacijima ili kombinaciji radnih operacija koje obavljaju. A obuhvataju motorne pile, strojeve za kresanje grana, strojeve za koranje, strojeve za prerezivanje (trupljenje). Zatim strojeve za cijepanje, strojeve za iveranje i strojeve za obavljanje više radnih operacija u sječi i izradi. Odnosno u sječi i izradi i privlačenju drvnih sortimenata. Alat i oprema za šumarstvo
Za iskorištavanje šuma Federacije BiH provedenom anketom su dobijeni podaci za  motorne pile, a analizom ustanovljeno da je:

■ ukupan broj analiziranih motornih pila (ŠPD + privatnici): 328 + 178 = 506,
■ u vlasništvu javnih poduzeća (ŠPD/PŠ) 45% motornih pila je starosti 1 – 2 godine,
■ prosječna starost motornih pila javnih poduzeća je 2,5 godine,
■ u vlasništvu privatnih poduzetnika je polovica motornih pila starosti 1 – 2 godine (50%)
■ prosječna starosti motornih pila poduzetnika je 2,25 godina,
■ u ukupnom broju motornih pila (u vlasništvu javnih poduzeća i privatnika) preovladavaju
pile starosti 1 – 2 godine (47%),
■ značajan broj motornih pila je starosti preko 3 godine (25%), što je važno sa aspekta
ergonomije, ekologije; produktivnosti i ekonomičnosti rada u sječi i izradi,
■ prosječna starost svih analiziranih motornih pila je 2,35 godina.