Alat i oprema za šumarstvo

Sječa i izrada – motorne pile

Sredstva rada u fazi sječe i izrade se dijele prema radnim operacijima ili kombinaciji radnih operacija koje obavljaju. A obuhvataju motorne pile, strojeve za kresanje grana, strojeve za koranje, strojeve za prerezivanje (trupljenje). Zatim strojeve za cijepanje, strojeve za iveranje i strojeve za obavljanje više radnih operacija u sječi i izradi. Odnosno u sječi i izradi i privlačenju drvnih sortimenata. Alat i oprema za šumarstvo
Za iskorištavanje šuma Federacije BiH provedenom anketom su dobijeni podaci za  motorne pile, a analizom ustanovljeno da je:

■ ukupan broj analiziranih motornih pila (ŠPD + privatnici): 328 + 178 = 506,
■ u vlasništvu javnih poduzeća (ŠPD/PŠ) 45% motornih pila je starosti 1 – 2 godine,
■ prosječna starost motornih pila javnih poduzeća je 2,5 godine,
■ u vlasništvu privatnih poduzetnika je polovica motornih pila starosti 1 – 2 godine (50%)
■ prosječna starosti motornih pila poduzetnika je 2,25 godina,
■ u ukupnom broju motornih pila (u vlasništvu javnih poduzeća i privatnika) preovladavaju
pile starosti 1 – 2 godine (47%),
■ značajan broj motornih pila je starosti preko 3 godine (25%), što je važno sa aspekta
ergonomije, ekologije; produktivnosti i ekonomičnosti rada u sječi i izradi,
■ prosječna starost svih analiziranih motornih pila je 2,35 godina.

Sječa i izrada – strojevi za cijepanje

Relativno je mali broj strojeva za cijepanje. Koji mogu biti jedno od rješenja boljeg korištenja šumske drvne mase, posebno šumske biomase kao obnovljivog izvora energije. Analiza podataka pokazuje da je:

■ ukupan broj analiziranih strojeva za cijepanje (ŠPD + privatnici) 9,
■ u upotrebi se nalazi samo 9 cjepača(svi u vlasništvu privatnih poduzetnika),
■ 5 cjepača je starosti 1 – 2 godine, jedan cjepač 2 – 3 godine; ostali preko 4 godine.

Privlačenje drveta – traktori

Osnovni načini privlačenja drvnih sortimenata su vuča po tlu. Izvoženje (vožnja), vuča i spuštanje po žici i zračni transport. Sredstva rada u fazi privlačenja drveta (uključujući i podfazu primicanja) su animal, plastične riže, traktori, žičare, vitla i helikopteri. Traktori (kotačni, gusjenični ili polugusjenični) pri stupnju prilagođenosti radu u fazi privlačenja šumskih drvnih sortimenata. Oni  se svrstavaju u grupu poljoprivrednih traktora neznatne adaptiranosti, adaptiranih šumskih traktora i specijalnih šumskih traktora (za vučuskidera i izvoženje-forvardera).
Provedenom anketom ustanovljeno je da traktori predstavljaju glavno sredstvo rada. U samoj fazi privlačenja šumskih drvnih sortimenata, a njihova analiza pokazuje de je:
■ ukupan broj analiziranih traktora u privlačenju drveta (ŠPD + privatnici): 93 + 102 = 195,
■ specijalni šumski traktori su najzastupljeniji traktori u fazi privlačenja drveta (85% svih
anketiranih traktora); u vlasništvu ŠPD/PŠ 98%, u vlasništvu privatnika 74%,
■ specijalni šumski traktori u režiji javnih poduzeća su najvećim dijelom stariji traktori od 10
godina (76%) i imaju prosječnu starost od 13 godina; kod privatnika 57% traktora je starije od
10 godina i imaju prosječnu starost od oko 11 godina,
■ 3% svih traktora su neznatne adaptiranosti za privlačenje drveta (stariji traktori),
■ šumski adaptirani traktori za privlačenje drveta su u vlasništvu privatnih poduzetnika,
■ procenat šumskih adaptiranih traktora u ukupnom broju anketiranih traktora je oko 12%
■ najveći broj šumskih adaptiranih traktora se nalazi na granici ili je prešao granicu vijeka
tehničkog zastarijevanja (50% traktora je stariji od 10 godina),
■ prosječna starost šumskih adaptiranih traktora je oko 11 godina

Alat i oprema za šumarstvo